Sunday, June 24, 2018

Abstract-Terahertz time-domain spectroscopy for magnonics and magnetotransport


Zuanming Jin, Xiumei Liu, Shunnong Zhang, Wanying Zhao, Xian Lin, Zongzhi Zhang, Chao Jin, Shixun Cao, Zhenxiang Cheng, Guohong Ma, Jianquan Yao,

https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=ISUPTW-2018-ThD2

Terahertz (THz) time-domain spectroscopy can be used to investigate the spintronic effects, such as low-energy magnons and magnetotransports, in the ultrafast operation regime, sub-picosecond time scale and/or terahertz frequency range.
© 2018 OSA

No comments: